Historia

SKRÓCONY RYS HISTORYCZNY OSP LUBOMIA

Trochę historii Naszej jednostki.

Od najdawniejszych lat odnotowywano pożary i inne klęski żywiołowe.
Do roku 1904 mieszkańcy Lubomi i okolicznych wsi gasili powstałe pożary
w sposób niezorganizowany. Dzięki podjętym działaniom przez ówczesnego
gospodzkiego obywatela Jana Seget, po wielkim pożarze, który strawił ¼ wioski
zrodził się pomysł powołania pod rozkazy specjalnie wyszkolonego zespołu
ludzi, wyposażonego w odpowiednie środki techniczne do walki z żywiołem
ognia.
Mobilizującym czynnikiem dla mieszkańców Lubomi był widok
zorganizowanych jednostek strażackich z Raciborza i Bogumina, które przybyły
gasić ten straszliwy pożar. Pierwszym prezesem jednostki był jej założyciel Jan
Seget I natomiast naczelnikiem straży został Jan Seget II. W następnych latach
systematycznie doskonalono organizację jednostki – jednak wyposażenie w
sprzęt było bardzo skromne, były to 2 beczki dwukołowe i parę wiader, bosaki i
drabiny. Brak było pomieszczeń, dlatego sprzęt ten znajdował się u gospodarzy.
W 1907 roku zakupiono pierwszą pompę obsługiwaną ręcznie.
Po wybuchu I wojny światowej część członków straży pożarnej powołana
została do wojska. Po odzyskaniu niepodległości wprowadzono pełne
ustawodawstwo i regulaminy w języku polskim. W latach 20 tych jednostka
otrzymała prowizoryczny budynek postawiony w miejscu, gdzie znajdował się
kiosk Ruchu. W 1939 roku kiedy Urząd Wójta sprawował Alojzy Seget,
zakupiono polską motopompę typu „ Silesia ” wraz z wozem konnym.
Do transportu sprzętu używano koni, którymi powozili okoliczni rolnicy.
W okresie wojennym większość sprzętu strażackiego była zdewastowana i
trzeba było zaczynać od nowa. Po wojnie organizowane były zabawy i teatry, z

których pozyskane środki przeznaczano na zakup potrzebnego sprzętu.
Pierwszym organizatorem tych poczynań był obywatel Karol Kozub, który
wybrany został Prezesem Straży.
W 1957 roku po pożarach w kilku zabudowaniach w dowód wdzięczności za
trud i poświęcenie ufundowany został przez społeczeństwo sztandar oraz rzeźba
św. Floriana.
W roku 1966 jednostka nasza otrzymała używany samochód marki „ Dodge ”,
który służył jako samochód pożarniczy. W tym samym roku powołany został
komitet budowy strażnicy. Dzięki ofiarności społeczeństwa, Państwowego
Zakładu Ubezpieczeń, pomocy władz i instytucji państwowych oraz dużemu
zaangażowaniu strażaków obiekt strażnicy został wybudowany w 1971, a
uroczyście przekazany i poświęcony 16 lipca 1972 roku.

W czerwcu 1979 jednostka nasz obchodziła jubileusz 75 lecia swego istnienia.
Na okoliczność tego jubileuszu wręczony został okolicznościowy sztandar.
W roku 1984 dzięki staraniom władz gminy jednostka otrzymała nowy
samochód ratowniczo – gaśniczy, w tym roku także obchodziliśmy jubileusz 80
lecia podczas którego odznaczona została „ Złotym Medalem Za Zasługi Dla
Pożarnictwa ”. W grudniu 1991 r. sprzęt i budynek strażnicy został przekazany
z KR ZSP w Wodzisławiu Śl. na własność Urzędu Gminy cztery lata później 1
Lipca 1995 roku zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
Podczas jubileusz 100 lecia w 2004 roku jednostka Nasza odznaczona została
najwyższym odznaczeniem jakim jest „Złoty Znak Związku”, poświęcony
został nowy sztandar ufundowany ze środków Urzędu Gminy, sponsorów i
mieszkańców.
W roku 2014 podczas jubileuszu 110-cio lecia poświęcony został średni
samochód ratowniczo – gaśniczy zakupiony ze środków KSRG WFOŚiGW oraz

Gminy Lubomia, stary samochód GBM 2,5/16 przekazano dla OSP Borowce
Gmina Dąbrowa Zielona.
17.12.2022 r. odbyła się uroczystość przekazania nowego lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla nasze jednostki jest wielkim
wydarzeniem. Samochód wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności
200l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 20l, agregat
wysokociśnieniowy oraz sprzęt do ratownictwa wodno–lodowego. Samochód
ten zastąpi dotychczasowy samochód o mniejszych walorach technicznych,
który nie radził sobie podczas działań ratowniczych w trudnym terenie na
zbiorniku przeciw powodziowym, gdzie na przełomie ostatnich czterech lat
doszło tam do trzech tragicznych w skutkach zdarzeń. Jestem przekonany że ten
nowy samochód podoła tym trudnym wezwaniom.