Podsumowanie zadania „Potrafię, pomagam, ratuję – warsztaty międzypokoleniowe”

Zadanie pn. „Potrafię, pomagam, ratuję – warsztaty międzypokoleniowe” dofinansowane w ramach Projektu Grantowego: Współpraca – rywalizacja – integracje wydarzenia promujące aktywność mieszkańców obszaru LGD Morawskie Wrota.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomi w ramach tego projektu zakupiła dwa zestawy fantomów szkoleniowych oraz dwa defibrylatory szkoleniowe. Sprzęt ten został zakupiony w celu przeprowadzenia warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach nagłych z wykorzystaniem defibrylatora. Szkolenie te odbyły się w Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomi oraz w Szkołach Podstawowych w Syryni i w Lubomi.
W warsztatach tych wzięło udział ponad 480 osób.

 

Zapraszamy do galerii. Zdjęcią są w poniższej kolejności w jakich odbyły się warsztaty:

- Remiza OSP Lubomia
- Wiejski Dom Kultury w Syryni
- Szkoła Podstawowa Lubomia
- Szkoła Podstawowa Syrynia